ห้องประชุม หน้าหลัก ห้องพัก
ห้องรัชนีแจ่มจร้ส 4

ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4  เป็นห้องประชุมโถงขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้

   200-300 ท่าน จัดงานประชุม สัมมนา หรืองานเลี้ยงที่มีจำนวนคน 100 ขึ้นไป

   จัดงานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ

 *  อัตราค่าห้องประชุม 10,000 บาท/วัน

 *  อัตราค่าห้องประชุมแบ่งครึ่ง (60-80 คน) 6,000 บาท/วัน

ห้องเธียร์เตอร์  

ห้องประชุมเธียเตอร์  เป็นห้องประชุมลักษณะนั่งฟังบรรยาย หรือชม วีดีทัศน์

   สามารถจุคนได้ 120 ท่าน มีเครื่องเสียง และ สื่อมัลติมีเดีย ครบครัน

 * อัตราค่าห้องประชุม 4,000 บาท/วัน

   

 

ห้องรัชนีแจ่มจรัส 6

ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6  เป็นห้องประชุมลักษณะประชุม wrok shop

   สามารถจุคนได้ 20-25 ท่าน มีเครื่องเสียง และ สื่อมัลติมีเดีย ครบครัน

  *  อัตราค่าประชุม 3,500 บาท/วัน

  

สำรองห้องประชุม

โทร 02-6693256-63 # 0,1044

ห้องรัชนีแจ่มจร้ส 7

  ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 7  เป็นห้องประชุม สัมมนาขนาดกลาง สามารถจัดงาน

   สัมมนา ประชุมย่อย แบ่งกลุ่ม ความจุ 50 ท่าน มีเครื่องเสียง และ สื่อ มัลติมีเดีย

   ครบครัน

  *  อัตราค่าห้องประชุม 3,500 บาท/วัน

 มีเครื่องเสียงคุณภาพ ไมค์ เครื่องฉายLCD เครื่องฉายภาพ OVER HEAD

* กรณีใช้ห้องประชุมครึ่งวัน คิดค่าห้อง 60% จากราคาเต็ม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693254-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.clt.or.th / www.clt.coop