ห้องพัก ห้องประชุม ครัวสหกรณ์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์
แวดวงสหกรณ์

       ความเป็นมาและวิวัฒนาการของโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง”

             จุดเริ่มต้น : จากปัญหาด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ในช่วงเวลานั้น (พ.ศ.2542)

        มีหลายๆ ด้านผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำโดยผู้อานวยการ (ผอ.วิทย์ ประทักษ์ใจ)

        ในขณะนั้นได้เล็งเห็นปัญหาสาคัญประการหนึ่งคือ “ปัญหาการขาดผู้นำในองค์กร”

        ที่จะต้องได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงเกิดแนวคิดใน

             การริเริ่ม...โครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ขึ้น เป็นครั้งแรก .ในปี พ.ศ. 2546

        วิวัฒนาการ : การดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ

        โดยแบ่งเป็นระยะดังนี้

        ช่วงที่ 1 (พ.ศ.2546)สันนิบาตสหกรณ์ฯร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง

        ประเทศ โดยการประสานงานของหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมสหกรณ์ (เกรียงไกร ขำอินทร์)

        ริเริมจัดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำสหกรณ์กับความเป็นเลิศ”

        เป็นโครงการนำร่อง ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.- 10 ส.ค.2546 โดยมี ศาสตราจารย์

        ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นที่ปรึกษาและจัดงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

        ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2546 – 2547) เป็นช่วงดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร

        “ภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ” ในรูปแบบของการฝึกอบรม ระยะเวลาอบรม 5 วัน เน้น

        ภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ โดยมี " ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรอร วัดขนาด" วิทยากรควบคุม

        หลักสูตรตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัด จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน

        ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2548 – 2549)การดำเนินการโครงการช่วงนี้เป็นช่วงที่ดำเนินการทั้ง

        ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นภาคปฏิบัติจริงได้ขอความร่วมมือจากสถาบัน

       พัฒนาผู้นำของมูลนิธิ " พลตรีจำลอง ศรีเมือง " ในการนำผู้เข้าอบรมไปศึกษาและปฏิบัติ

       อย่างจริงจัง ณ โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการโครงการ จำนวน 3 รุ่นๆละ 50 คน

       ช่วงที่ 4 (2550 – ปัจจุบัน) การดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ ได้มีการปรับเปลี่ยน

       แนวคิด วิธีการฝึกอบรม หลักสูตร เนื้อหาวิชา ระยะเวลา รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม

       และการบริหารโครงการ ฯลฯ เนื่องจากการประเมินผลการดำเนินการโครงการในช่วงเวลา

       ที่ผ่านมาพบว่า จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายด้าน ประกอบกับเหตุผลที่ต้องการ

       ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้อง

       กับระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่กำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2549 ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่

       จะเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร

       ขั้นสูงตามที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ กำหนดภายใน 1 ปี หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

       ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร

       “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง”โดยมี " ศาสตราจารย์.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ " ให้เกียรติเป็น

       ประธานกรรมการบริหารโครงการ มีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย อ.ยม นาคสุข

       และผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯเป็นกรรมการบริหารโครงการ โดยใช้รูปแบบและวิธี

       การเรียนรู้ตามหลัก ทฤษฎี 4 L'sซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และสังคมแห่ง

       การเรียนรู้ประกอบด้วย

       L ที่ 1 คือ Learning Methodology

       L ที่ 2 คือLearning Environment

       L ที่ 3 คือ Learning Opportunity

       L ที่ 4 คือLearning Communities

      (ตามแนวทางการเรียนรู้ของ ศาสตราจารย์ ดร.จีระหงส์ลดารมภ์)มีการศึกษาดูงานทั้งในและ

       ต่างประเทศ ตลอดทั้งกำหนดให้ผู้เข้าอบรมจะต้องนำเสนอโครงการพัฒนาสหกรณ์

      (Project Proposal) คนละ 1 โครงการ การดำเนินการโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ หลักสูตร

      “ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง : ผนส.” ได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 40 คนจนถึงปัจจุบัน

       ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตร "นักบริหารสหกรณ์ขั้นสูง :นสส."

      ซึ่งกำลังจะดำเนินการเป็น รุ่นที่ 8 (ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2555)

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693256-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.soonratchanee.com