ความรู้ทั่วไป : ด้านพลังงานทดแทน

        - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกข้าว                                                    - การสร้างแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน                         

        - การปลูกผักบนต้นกล้วย

        - ประวัติ และวิธีทำ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

        - ระบบน้ำหยด ในพืชสวนผสม

        - พลังงานไฮโดเจน

        - พลังงานลม

       - พลังงานแสงแดด

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693256-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.soonratchanee.com