ความรู้ทั่วไป : ด้านการบริหารจัดการ

             

   
- 9 ขั้นตอน การประหยัดพลังงานโดยประยุกต์จากแนวคิด    ของ VE  
- 10 วิธีที่ใช้มองตนเองเพื่อการพัฒนา   
- การสร้างองค์กรคุณภาพ(Quality Organization)
- การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- บันได10ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน
- การจัดการทั่วไป
 
 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693256-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.soonratchanee.com