ห้องพัก ห้องประชุม ครัวสหกรณ์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์
 แวดวงสหกรณ์

                                                                วันสหกรณ์สากล

               สหกรณ์ในประเทศต่างๆมีหลายประเภทและหลายระดับรวมเป็นขบวนการสหกรณ์ของ

       ประเทศนั้น ๆ มีความเจริญก้าวหน้าแตกต่างกันไป มองในภาพรวมเรียกได้ว่าเป็น "ขบวนการ

       สหกรณ์โลก" มีการประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม

       พ.ศ.2438 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีมติก่อตั้ง องค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่าง

       ประเทศ (องค์การ ICA : International Co-operative Alliance) เพื่อประสานความร่วมมือในด้าน

       ต่าง ๆ มีสานักงานใหญ่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ.2538 องค์การ ICA

       จึงได้ปรับปรุงและ ประกาศหลักการสหกรณ์เป็น 7 ประการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ องค์การ

       ICAได้ประกาศให้สหกรณ์ทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 ต่อมา

       ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 มีมติให้วันเสาร์แรกของเดือน

       กรกฎาคมทุกปี เป็น " วันสหกรณ์สากล "ในปี 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกำหนด

       จัดงาน "วันสหกรณ์สากล" ในวันที่ 6-7 ก.ค.2555ที่ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส เขตดุสิต

       กรุงเทพมหานคร www:soonratchanee.com ครับ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693256-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.soonratchanee.com