ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022 เมล์ international@clt.coop / www.clt.coop