Products of Thailand

ประเภท : อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อสินค้า : ไข่ไก่

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด

165 ม.5 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  50230

 คุณสายฝน  แสงใส  โทร 081-8848186

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 23/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop