Products of Thailand

ประเภท : อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อสินค้า : ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (แหนมหมู กุนเชียง หมูยอ)

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ

สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

44 ม.1 ต.ริม อ.ท่าวังผา  จ.น่าน  55140

 คุณอนุสรณ์  อินไชย  โทร 084-7409730

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 18/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop