Products of Thailand

ประเภท : อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อสินค้า : กาแฟคั่ว-บด/3 in 1

กาแฟพันธุ์โรบัสต้า สหกรณ์ ได้ดำเนินการภายใต้หลักการและวิธีการของสหกรณ์ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวม พร้อมทั้งนำผลผลิตกาแฟสารจากสมาชิก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชื่อ กาแฟชุมพร และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อาทิ กาแฟคั่ว – บด กาแฟพร้อมดื่มและล่าสุด คือ กาแฟ 3 in 1 ตรากาแฟชุมพร

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด

274 ม.9 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร 86140

 คุณไสว  พุทษิต  โทร 081-2719282

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 17/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop