Products of Thailand

ประเภท : อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อสินค้า : กาแฟคั่วเมล็ด/บด/Drip

กาแฟพันธุ์อาราบีก้า สายพันธุ์คาติมอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องรสชาติที่เข็มข้น หอมนุ่ม ชวนดื่ม

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

2/2 ม.3 ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  50220

 คุณประหยัด  เสนน้อง  โทร 065-3589585

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 17/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop