โครงการพัฒนา “ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย - อาเซียน”
(Thai-ASEAN Coop Business Center)

แผนงานโครงการพัฒนา “ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย - อาเซียน” (Thai-ASEAN Coop Business Center)
(งบประมาณโครงการปี 2560)

ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานต่างประเทศ สำนักธุรกิจสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล:

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ไทย การให้การศึกษาด้านการสหกรณ์ รวมทั้ง การประสานงานอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างสหกรณ์ ประกอบกับ สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ซึ่งเป็นเสาหลักที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและนำไปสู่การเป็นตลาดเดี่ยวและเป็นฐานการผลิตเดี่ยว (Single Market and Production Base) ซึ่งจะนำไปสู่การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศทั้งหมดให้เป็นอย่างเดียวกัน ทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตราภาษี  รวมถึง กฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและข้อกีดกันต่าง ๆ นับว่า เป็นความท้าทายที่สำคัญของภาคสหกรณ์ไทยและสหกรณ์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการค้าระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ จะมีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ในอาเซียนหลายด้าน ประกอบกับ องค์การ ICA ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกทำการค้าระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน (Coops-to-Coops) และการตลาดระบบออนไลน์ (Coop E-Marketing) จึงได้กำหนดแผนงานที่จะพัฒนา “ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย - อาเซียน” (Thai-ASEAN Coop Business Center) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น (Central Union of Agricultural Cooperatives, Japan – JA Zenchu) เพื่อเป็นแหล่งพบปะ เจรจาการค้า การลงทุนและวิชาการระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการค้าสินค้าสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ   (Coops – to – Coops Trade Opportunity)
  2. เพื่อเป็นแหล่งเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับอาเซียน (B2B)
  3. เพื่อรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยและอาเซียน (Asian Cooperative Information Hub)

วิธีดำเนินการโครงการ

  1. ปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือต่อเติมห้องเรือนไทย ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

(ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2560)

  1. จัดตั้งระบบข้อมูลสินค้าสหกรณ์ไทยและอาเซียน เชิงการค้า (E-Commerce)
  2. จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกการประชุม/เจราจาการค้า
  3. คัดเลือกผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยดีเด่น (Coop Champion Products) ภายใต้เครื่องหมายการค้า COOP (COOP Marque)

งบประมาณดำเนินการโครงการ:
ได้รับการสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Central Union of Agricultural Cooperatives, Japan - JA Zenchu) จำนวน 556,600 บาท โดยมีแหล่งที่มา ดังนี้

  1. งบประมาณคงเหลือยกมาจากการดำเนินการโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจปลูกป่า รักษ์ต้นน้ำ” ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก JA Zenchu ในปี 2557/2558) เป็นเงิน 209,600 บาท
  2. ได้รับงบสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์อาเซียน จาก JA Zenchu (เพิ่มเติม) จำนวน 347,000 บาท (ได้รับเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
งานต่างประเทศและศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์
สำนักธุรกิจสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน  ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022