Products of Thailand

ประเภท : ของใช้ ของตกแต่งและเสื้อผ้า

ชื่อสินค้า : พรมเอนกประสงค์

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาอาชีพบางปู

สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด

163 ม.4  ต.บางปู  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270

 คุณสายหยุด   พูลสวัสดิ์  โทร 089-0537545

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 28/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop