Products of Thailand

ประเภท : ของใช้ ของตกแต่งและเสื้อผ้า

ชื่อสินค้า : เครื่องประดับชุบเงินทองนาก

เป็นเข็มขัดโบราณลายเพขรชราที่ขายดีที่สุด เป็นที่อนุรักษ์ของคนโบราณมาเป็นเวลาช้านาน กว่า 200 กว่าปี ถ้าเมื่อมีการสวมใส่แล้วจะนึกถึงคุณเพชรชรา ลวดลายสวยงาม ทนทาน

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : กลุ่มอาชีพสหกรณ์ธำรงค์รักษ์สำโรงเหนือ

สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด

287/4 ม.9  ถ.สุขุมวิท 109 ซอยสันติคาม  ต.สำโรงเหนือ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270

 คุณวสุธิดา   วัฒนผาสุก  โทร 084-0081272

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 25/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop