Products of Thailand

ประเภท : ของใช้ ของตกแต่งและเสื้อผ้า

ชื่อสินค้า : กระเป๋าจักสานผสมหนัง

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังบ้านแห

สหกรณ์สตรีไชโย จำกัด

3/2 ม.1  ต.บ้านแห  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  14000

 คุณบุญมาก   วิริยพันธุ์   โทร 082-2343553

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 25/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop