Products of Thailand

ประเภท : ของใช้ ของตกแต่งและเสื้อผ้า

ชื่อสินค้า : กระเป๋าย่านลิเภา

           จักสานย่านลิเภา เป็นเครื่องจักสานประเภทหนึ่ง ที่สานหรือถักด้วย "ย่านลิเภา" ซึ่งเป็นพืชตระกูลเฟิร์น หรือ เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกเถาวัลย์ว่า "ย่าน") พบมากในป่าภาคใต้ของไทย "ย่านลิเภา" มีคุณสมบัติที่ดี คือ ความเหนียวและทนทาน สามารถคงทนอยู่ได้นับเป็นร้อยปีโดยที่จะไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลย บรรพบุรุษไทย ในอดีตจึงนำมาสานเป็นภาชนะข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆ หลายชนิด เช่น เชี่ยนหมาก พาน กระเป๋าถือ กระเป๋าหมาก หมวก กล่องใส่ยาเส้น พาน ปั้นชา ขันดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน

สหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน จำกัด

136/1 นาใหญ่ ม.7 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000

 คุณนภารัตน์  ทองเสภี  โทร 089-5132535

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 24/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop