ทั้งหมด    6    รายการ
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิธรรมชาติ ข้าวทุ่งกุลาฟาร์ม ข้าวรุ้งตะวัน
ราคา : - ราคา : - ราคา : - ราคา : 180.-/5 k
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

 

 
ข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวลับแล    
ราคา : 160.-/5 k ราคา : -    
รายละเอียด
รายละเอียด
   
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022