รหัสสินค้า : CS-006
ประเภท : อุปโภค/บริโภค : ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ
ชื่อสินค้า : กาแฟสดชุมพร
กาแฟพันธุ์โรบัสต้า สหกรณ์ ได้ดำเนินการภายใต้หลักการและวิธีการของสหกรณ์ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวม พร้อมทั้งนำผลผลิตกาแฟสารจากสมาชิก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชื่อ กาแฟชุมพร และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อาทิ กาแฟคั่ว – บด กาแฟพร้อมดื่มและล่าสุด คือ กาแฟ 3 in 1 ตรากาแฟชุมพร
ราคา : 250.- / ถุง
ผลิตโดย : สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022